Betrek eindgebruikers bij het ontwerp van je programma, product en plek.

Co Creatie Canvas

De huidige tijdgeest vraagt om andere manieren van creëren. Topdown structuren werken veelal niet meer. Het Co Creatie Canvas betrekt de gebruiker bij het ontwerpen van je programma, productinnovaties en plek. Het is dé methodiek om tot vernieuwende ideeën, gedeelde verantwoordelijkheid en een blijvend draagvlak te komen.

Hoe het werkt

Het Co Creatie Canvas bestaat uit 5x4 tegels van opeenvolgende fases. Je kan daarbij invulling geven aan het co-creatieproces aan de hand van jouw wensen en doelstellingen. Aanvullend nemen we je mee in een aantal van onze cases. Zo hopen we je bij de hand te nemen om tot jouw ideale co-creatie te komen.

Wie

Met het Co Creatie Canvas delen SETUP en State of Flux hun kennis van co-creatie. Het is een organisch en dynamisch model dat nooit 'af' is. Kennis en ervaring van anderen is cruciaal in het ontwikkelen van dit model. Wil je meer weten en jouw kennis delen? Neem contact met ons op.

aq_block_3

Alt Text

Inventariseren

De volgorde voor je eerste stappen in co-creatie, inventarisatie en samenstellen, is afhankelijk van het einddoel. Je begint met het samenstellen van de groep wanneer de eindgebruikers direct verbonden zijn aan het eindproduct. Je moet dan namelijk met hen (een deel van) de inventarisatie doen. Zo zorg je er bovendien voor dat de eindgebruikers zich mede-verantwoordelijk voelen. Wanneer je vooral input wilt op een interne vraag, stel je op basis van je inventarisatie je ideale groep samen.

De stap ‘inventariseren’ bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Missie: deze stel je als organisatie zelf op. Wanneer je met eindgebruikers te maken hebt, kan je deze aan hen toetsen. Dit is de basis van je overtuigingskracht om mensen bij het project te betrekken. Toets deze altijd aan je co-creanten.
 2. Doel(en): deze stel je als organisatie zelf op. Wanneer je met eindgebruikers te maken hebt, kan je deze aan hen toetsen. Dit is de basis om je traject succesvol te laten verlopen. Toets deze altijd aan je co-creanten.
 3. Deelvragen: deel je vraagstuk altijd op in kleinere stukken. Dit maakt de kans om tot een oplossing te komen groter. Leg deze deelvragen, afhankelijk van je einddoel, zelf neer of met je co-creërders. Ga, wanneer je het co-creatietraject met je eindgebruikers doet, voor het traject een individueel gesprek aan. Zo kan je hun kennis direct inzetten in de co-creatie.
 4. Kaders: dit zijn de kaders waarbinnen mensen vrij mogen denken. Denk aan het soort product of programma, de tijdspanne of plek waar het plaats moet vinden. Leg deze, afhankelijk van je einddoel, zelf neer of met je co-creërders.

Resultaat: co-creatiekaders

De Stad De Toekomst

BIj complexe onderwerpen is het belangrijk de tijd te nemen om het thema goed te inventariseren en duidelijke keuzes te maken. De stad van de toekomst is een complex onderwerp. Het kostte daarom veel tijd om het thema goed te inventariseren en duidelijke keuzes te maken. Het doel van dit event was om het onderwerp tastbaar te maken. Dit lukte door te werken met bestaande vraagstukken uit de stad.

 1. Missie: een kijkje geven in de stad van de toekomst volgens de nieuwe stedeling
 2. Doelen: het thema ‘selfmade economy’ tastbaar maken, de stad de toekomst volgens de nieuwe stedeling laten zien en kennis overdragen
 3. Deelvragen: vijf bestaande vraagstukken over de toekomst van ontmoetingsplekken in Utrecht
 4. Kaders: publiek evenement, twee dagen, negen locaties, vijf vraagstukken.

Resultaat: duidelijke en inspirerende kaders als basis voor het co-creatieproces.

Diner Pensant

De missie en doelstelingen van Diner Pensant voor het Overhoeks gebied in Amsterdam-Noord werden door de organisatie zelf neergelegd. Deze werden uiteraard getoetst bij de co-creanten. Om hen mede-eigenaren te maken werden de deelvragen en kaders voor de programmastrategie in co-creatie ontwikkeld.

 1. Missie: de wereldwijde potentie in aantrekkingskracht van de kop van Amsterdam-Noord in de komende vijf jaar bewaarheid maken
 2. Doelen: Het neerleggen van een gezamenlijke programmastrategie en het uitwerken van actiepunten en vervolgstappen
 3. Deelvragen: acht deelissues die voortkwamen uit voorgesprekken en het co-creatietraject
 4. Kaders: deze werden samen met de co-creanten ontwikkeld en maakten onderdeel uit van het co-creatieproces

Resultaat: de basis om de programmastrategie voor het gebied neer te kunnen leggen en actiepunten uit te zetten.

Samenstellen

Toelichting

Voor een brede visie op je vraagstuk(ken) is het belangrijk een diverse co-creatiegroep samen te stellen. Zorg dat je groep uit niet meer dan twintig mensen bestaat. Zo kan je een zo productief mogelijk co-creatietraject in gaan met een zo groot mogelijke verbondenheid.

De stap ‘samenstellen’ bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Doelgroep: hoe ziet jouw ideale groep van co-creanten eruit? Denk bijvoorbeeld aan verschillende belanghebbenden in een gebied van eigenaren tot bewoners en aan mensen van verschillende culturele en/of kennisachtergrond.
 2. Lokaliseren: bedenk waar je jouw groep kan vinden. Wanneer het directe eindgebruikers zijn is de keuze meestal makkelijk.
 3. Uitnodigen: maak verbinding met jouw potentiële co-creanten, bedenk daarbij een trigger die mensen verleidt deel te nemen aan je traject.
 4. Selecteren: stel aan de hand van de aanmeldingen en/of je wensen de meest diverse groep van maximaal twintig co-creanten samen.

Resultaat: co-creatiegroep

De Stad De Toekomst

Het samenstellen van de groep vond na het inventariseren van het onderwerp plaats. De groep moest divers zijn, een breed draagvlak kunnen genereren en een nieuwe visie op de stad kunnen geven.

 1. Doelgroep: vijftien à twintig vooruitstrevende jongeren tussen de 16 en 22 jaar van verschillende achtergrond, merendeel uit Utrecht.
 2. Lokaliseren: binnen de eigen netwerken en nieuwe netwerken van actieve jongeren.
 3. Uitnodigen: via Facebook van de organisatie, mailinvites naar netwerken en via MBO, HBO en Universiteit in Utrecht.
 4. Selecteren: vierentwintig enthousiaste jongeren meldden zich aan. Op basis van CV en diversiteit van de groep werd een selectie gemaakt.

Resultaat: Achttien enthousiaste nieuwe stedelingen tussen de 18-23 jaar van diverse opleidingen en achtergrond.

Diner Pensant

Co-creatie leidde hier tot een strategie voor het gebied vanuit mede-eigenaarschap en mede-verantwoordelijkheid. De eerste stap in het co-creatieproces was het samenstellen van de groep.

 1. Doelgroep: maximaal twintig diverse belanghebbenden uit het gebied.
 2. Lokaliseren: basis van de groep vanuit het directe netwerk van één van de mede-organisatoren. Vervolgens ook andere belanghebbenden betrokken.
 3. Uitnodigen: telefonisch wanneer de relaties dichtbij waren en via een persoonlijk gesprek bij de partijen die meer op afstand stonden.
 4. Selecteren: het selecteren en lokaliseren waren met elkaar verbonden. Er vond geen selectieproces achteraf plaats.

Resultaat: Twintig belanghebbenden bestaande uit eigenaren van vastgoed en/of grond, ondernemers, bewoners en betrokken creatieve en culturele organisaties.

IMAGE Samenstellen

Alt Text

Genereren

De meeste aandacht gaat zitten in het creatiedeel van het traject. Een inspirerende setting en goede verwachtingsmanagement is cruciaal. Denk daarbij aan de invloed die deelnemers krijgen op het proces en op het einddoel. Stel, indien nodig, de verwachtingen tussentijds bij en blijf continu open staan voor vragen uit de groep. Zorg voor voldoende tijd tussen de sessies: mogelijk moet je je programma gedeeltelijk omgooien om de beste resultaten te behalen. Werk in deelgroepen van 3 tot 5 mensen aan het uitwerken van de deelvragen en met verschillende methoden om ideeën boven tafel te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de ideeënboom in combinatie met de ‘circle of life’.

De tweede stap in co-creatie, ‘genereren’, bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Briefing: start met een plenaire briefing van de opdracht waarin duidelijk is wat het einddoel van de co-creatie is. Maak de kaders niet gelijk helemaal zichtbaar, zo houd je het proces open.
 2. Inspireren: laat (eind)gebruikers elkaar inspireren of haal experts van buiten om inspiratie te bieden. Geef deelnemers en geef deelnemers (thuis)opdrachten waardoor ze zich (verder) in het onderwerp kunnen verdiepen.
 3. Brainstorm: laat de co-creanten zoveel mogelijk zelf met oplossingen komen. Een brainstorm binnen de eigen groep is hier ideaal voor. Zorg dat de co-creatiesessies als een trechter fungeren waarbij je van grotere thema’s naar uitvoer komt. Denk, afhankelijk van de grootte van je vraagstuk, ook aan het betrekken van een bredere (online) doelgroep bij je brainstorm. Op een later tijdstip voegen we de tools toe die je hiervoor kan inzetten.
 4. Presenteren: breng de brainstorm terug tot de kern door de resultaten op creatieve wijze door de groepen te laten presenteren met reflectie door alle co-creanten. Door de uitkomsten plenair te laten presenteren, creëer je bovendien eigenaarschap. Wanneer je een grotere doelgroep betrokken hebt bij je brainstorm, is het belangrijk deze ook bij hen (online) te toetsen.

Resultaat: concept(en)

De Stad De Toekomst

Het genereren van kennis voor de Culturele Zondag DE STAD DE TOEKOMST bestond uit drie co-creatiesessies van vier uur waarin de co-creanten input gaven op het event. Hier werkten zijn stap voor stap hun vraagstuk uit in deelgroepjes van drie à vier mensen.

 1. Briefing: deze vond plenair plaats. De co-creanten mochten zelf kiezen aan welk vraagstuk ze wilden werken.
 2. Inspireren: tijdens elke sessie waren externe inspiratoren aanwezig. Zij vertelden over hun stad van de toekomst en dachten mee met de vraagstukken.
 3. Brainstormen: de co-creanten brainstormden in hun deelgroep over hun vraagstuk. Hiervoor werden verschillende methodieken gebruikt .
 4. Presenteren: aan het einde van elke sessie moesten de deelgroepen hun plannen presenteren. De do’s en dont’s werden verwerkt tijdens de daaropvolgende sessie.

Resultaat: Input op het event en vijf concepten voor de vijf vraagstukken met een bijpassende programmering. De eindconcepten werden door de verschillende groepen op papier aangeleverd.

Diner Pensant

De co-creatie voor deze Diner Pensant vond plaats tijdens vier diners van vier uur. De diners creërden een informele setting voor een formeel gesprek: niet alleen de inhoud werd besproken maar ook onderlinge banden aangehaald.

 1. Briefing: de briefing vond plenair plaats.
 2. Inspireren: de belanghebbenden inspireerden elkaar. Elke sessie was er iemand die het podium kreeg om één van de deelvragen verder toe te lichten.
 3. Brainstormen: de brainstorm vond, tijdens twee diners, plenair plaats. Bij een derde diner werden acht issues in deelgroepen tot concrete actiepunten omgezet.
 4. Presenteren: tijdens de derde sessie werden de in deelgroepen neergelegde actiepunten van elk issue door iemand gepresenteerd.

Resultaat: Verschillende deelissues en een overkoepelende beeld voor de toekomst van het gebied.

Kristalliseren

Met kristalliseren ga je op zoek naar de oplossing op je vraagstuk(ken) aan de hand van alle kennis die je tijdens de co-creatiesessies hebt opgedaan. Wanneer je eindgebruikers direct verbonden zijn aan het vraagstuk ga je dit proces ook samen met hen aan. Wanneer dit niet het geval is, is dit proces in handen van de organisatie. Uiteraard toets je je bevindingen aan je co-creanten.

De stap ‘kristalliseren’ bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Verzamelen: zoom even uit. Het co-creatieproces is een organische werkwijze waar tussen de regels door soms de beste ideeën ontstaan. Verzamel daarom alle informatie, ook uit eerdere sessies.
 2. Redigeren: maak de aangeleverde ideeën beter door deze samen te voegen, te verscherpen of keuzes te maken. Zorg altijd dat de basis van de ideeën van de co-creanten overeind blijft.
 3. Aanvullen: wanneer je je eerste redactie gedaan hebt, kan je de ideeën aanvullen met eigen (deel)ideeën. Zorg altijd dat de basis van de ideeën van de co-creanten overeind blijft.
 4. Cureren: maak als organisatie eerst je eigen keuze in de definitieve vormgeving van het uiteindelijke ‘prototype’. Toets deze aan je co-creanten wanneer zij ‘verbonden eindgebruikers’ zijn.

Resultaat: prototype(s)

De Stad De Toekomst

Om de vraagstukken verder uit te kristalliseren, werd met regelmaat overlegd met de verschillende deelgroepjes. Zo bleven de ‘prototypes’ aansluiten op de ideeën van de co-creanten.

 1. Verzamelen: Om een goed beeld van de ideeën te krijgen werd niet alleen gebruik gemaakt van de papieren versies van de concepten maar ook van de eerder gemaakte moodboards en de gefilmde presentaties.
 2. Redigeren: de vijf ontvangen concepten werden aangescherpt. Aangezien sommige concepten te breed waren, moesten hierin ook keuzes gemaakt worden. Het uiteindelijke concept werd, indien nodig, getoetst aan de gerelateerde co-creatiegroep.
 3. Aanvullen: de organisatie voegde programma-onderdelen toe die bijdroegen aan de kwalitatieve uitvoer van het concept. Dit werd, indien nodig, getoetst aan de gerelateerde co-creatiegroep.
 4. Cureren: Culturele Zondagen maakte de keuze voor de definitieve concepten en gerelateerde programmering.

Resultaat: De uitvoer van concepten voor vier van de vijf vraagstukken. Het merendeel van de co-creanten was betrokken bij de productie van hun vraagstukken of het event als geheel.

Diner Pensant

Het uitkristalliseren van de opgehaalde kennis vond veelal plaats tussen de verschillende co-creatiesessies in. De organisatie inventariseerde de opgehaalde kennis, dikte het in, gaf hier betekenis aan en gaf het weer terug aan de co-creanten. Elke sessie leidde zo tot verdiepende kennis op de vraagstukken.

 1. Verzamelen: alle kennis uit de voorgesprekken en drie co-creatiesessies werd verzameld.
 2. Redigeren: na elke sessie werd de verzamelde kennis door de organisatie geredigeerd en voor volgende sessie terug gegeven aan de co-creatiegroep.
 3. Aanvullen: de overkoepelende visie werd aangevuld vanuit bestaande kennis van de organisatie over het gebied en door gevraagde expertise van buitenaf.
 4. Cureren: de organisatie maakte de keuze voor de definitieve programmastrategie, deelissues en actiepunten. Tijdens de laatste reflectieve sessie werden de keuzes nog eenmaal voorgelegd aan de groep.

Resultaat: een programmastrategie voor het gebied met actiepunten.

Alt Text

Alt Text

Evalueren

Een goede evaluatie is een cruciaal onderdeel van het co-creatietraject. Kritische reflectie maakt producten beter. De evaluatie vindt daarbij natuurlijk niet alleen binnen je eigen organisatie plaats maar ook met de co-creanten.

De stap ‘evalueren’ bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Reflecteren: probeer als outsider naar je prototype te kijken, interview gebruikers en genereer peer reviews van buiten je organisatie.

 2. Vieren: vier het proces en de uitkomsten met je co-creanten en koppel hier (indien relevant) direct een evaluatie aan. Vieren is belangrijk om mensen ook in de toekomst betrokken te houden. Ervaring leert wel dat maar een klein deel van de groep hier aan meedoet.
 3. Doorgronden: verzamel al de reflecties en deelevaluaties en haal hier de belangrijkste lessen uit.
 4. Rapporteren: zorg altijd voor een overdracht van de kennis en voor tips om het eindproduct beter te maken. Wanneer je een grotere doelgroep betrokken hebt bij je brainstorm, is het belangrijk deze ook (online) te informeren.

Resultaat: eindproduct(en)

De Stad De Toekomst

De evaluatie van DE STAD DE TOEKOMST bestond uit verschillende elementen die elkaar aanvulden. De evaluatie van DE STAD DE TOEKOMST bestond uit verschillende elementen die elkaar aanvulden. Er werd zowel een reflectie op het event georganiseerd als enquêtes gehouden onder bezoekers, een evaluatie met de co-creanten, een evaluatie met de opdrachtgevers en een interne evaluatie.

 1. Reflecteren: er werd een dagkrant gemaakt door de jonge co-creanten. Deze gaf reflectie op het event. Daarnaast werden vragen aan het publiek gesteld over de vier prototypes.
 2. Vieren: na het event werden de jonge curatoren voor een borrel uitgenodigd. Hier werd het succes gevierd en de verbeterpunten besproken.
 3. Doorgronden: de bovenstaande kennis was de basis voor een grote interne evaluatie door het team van Culturele Zondagen. Een eerste opzet van het advies werd met de opdrachtgevers besproken.
 4. Rapporteren: de opdrachtgevers kregen een definitief advies voor het realiseren van de prototypes. Ook de evaluatie van het event is uitgebreid op papier gezet.

Resultaat: de markt van de toekomst werd zeer goed ontvangen resulterend in een lobby om deze structureel neer te zetten. Het concept voor het Domplein van de toekomst - ‘Plein voor nieuwe spiritualiteit’- vormt de basis voor verdere programmering. De bibliotheek als onze gids vormt een onderdeel van nieuw te vormen bibliotheek straks. De route van de toekomst ‘Stadsoase’ heeft ons veel geleerd over de schaal waarop je programmering in een gebied kan toepassen. Het concept AAN/UIT voor TivoliVredenburg wordt uitgewerkt tot toepasbaar dance-event over de rol van technologie in uitgaan.

Diner Pensant

Diner Pensant voor Overhoeks is nog in volle gang. Er heeft om deze reden nog geen duidelijke evaluatie plaats gevonden. Ten aanzien van cocreatie voor gebiedsontwikkeling is dit ook lastiger: er is niet één moment in tijd waar je naar toe werkt maar een traject dat enkele jaren kan duren. De organisatie probeert in het proces regelmatig mensen te spreken om reflectie te bieden op het traject en bij te sturen. Het vieren vindt plaats op het moment dat een van de deelissues werkelijkheid wordt.

 1. Reflecteren: nog niet van toepassing
 2. Vieren: nog niet van toepassing
 3. Doorgronden: nog niet van toepassing
 4. Rapporteren: nog niet van toepassing

Een nieuwe samenleving: andere manieren van creëren

Astrid Petersen

"Er is een verschuiving gaande tussen overheid, markt en bewoners. En die verschuiving van machten maakt dat men zich opnieuw tot elkaar moet verhouden".

Tijmen Schep

"Veel vanzelfsprekendheden van vroeger vallen weg. Je hoeft niet meer naar een vooraf bepaalde plek toe om kennis en cultuur te kunnen ontdekken".

Donica Buisman

"Instituties vinden het vaak nog te eng als mensen zeggen: geef mij een stukje van jouw macht en met dat hele kleine stukje macht kan ik heel veel aan jou teruggeven".

André Malotaux

"In vergelijking met een aantal jaren geleden heerst er in Utrecht veel meer het idee dat we er samen wat van moeten maken in die stad".